Životní prostředí v obci

Příroda v okolí Štěměch

Příroda v okolí Štěměch

Štěměchy se nachází na západě Třebíčska v nadmořské výšce 600 - 700 m n. m. Na zdejším katastru najdeme nejvyšší vrchol okresu Třebíč – hora Mařenka (711 m).

Lesy

Obec Štěměchy je kolem dokola obklopena lesy. Převažují lesy smrkové, hospodářské, různého staří (většinou 100 let a mladší). Původní lesní typ, který zde rostl, byly jedlobučiny a bučiny. Zachovaly se jen v malých střípcích např. na vrcholu Mařenky, kde se nachází asi 2 ha prastaré původní bučiny stáří asi 190 let. Další významnější bučiny se nachází až v PR U Trojáku (mezi Heralticemi a Opatovem) a v rezervaci U římské studánky (u Hrutova).

Zajímavý les najdeme také na Bazalce na východním okraji obce podél potoka, kde se jedná o náletové porosty různých listnatých dřevin (břízy, lísky, osiky). Tam přežívá typická hájová květena, pro kterou není místo v kulturním smrkovém lese, např. bohatá populace sasanky hajní, vzácně podbílek šupinatý, orsej jarní, kopytník evropský. V remízcích nad Bazalkou najdeme i dymnivku plnou jako na jediném místě v okolí Štěměch.

Mimo běžnou lesní zvěř (srny, zajíce, divoká prasata,…) zde můžeme potkat i zajímavé druhy ptáků např. v bučině na Mařence hnízdí holub doupňák, vzácně krkavec velký nebo jestřáb lesní. Běžnými obyvateli lesů jsou datel černý, ořešník kropenatý a křivka obecná.

Louky a pastviny

V okolí Štěměch se zachovalo jenom málo přírodně cenných luk. Suché louky s teplomilnou vegetací zastupuje asi 1 ha velká louka Na Vrchách, která je nejvýznamnějším útočištěm mnoha zajímavých druhů hmyzu v okolí. Jedná se např. o vzácného mravence Formica foreli, jehož místní kolonie je největší v České republice a jedná se o nejvýznamnější lokalitu tohoto druhu z pouhých šesti, které jsou na našem území známé. K dalším zachovalým místům patří malé louky okolo úvozových a polních cest směrem k Dašovu i ke Chlístovskému koupališti nebo malá louka na Davdovci. K vzácnějším druhům rostlin patří např. kociánek dvoudomý, v příkopech podél silnice a cest najdeme mrkvovitou rostlinu - srpek obecný nebo esteticky zajímavý bodlák máčku ladní. Tyto druhy se zde vyskytují jen vzácně, jejich výskyt je typický pro teplejší části Třebíčska, a je velmi zajímavé, že se dostaly až do nadmořské výšky nad 600 m.

Mokřady a prameniště

Mokré louky, prameniště a mokřady bychom nalezli v okolí potoků. Bohužel téměř všechny byly v minulosti zmeliorovány, vyschly a vzácnější druhy rostlin i živočichů postupně vymizely. Zbytky najdeme v prameništi pod Davdovcem a v pastvinách nebo podél potoka Římovka pod obcí. Jde o malé plošky s méně významnými druhy. V minulosti zde rostl třeba prstnatce májový, ale už řadu let se v katastru obce žádný neobjevil, i když některé louky dnes vypadají pro tento druh příznivě. Na loukách pod obcí v okolí potoka Římovky se ještě v 70. letech vyskytoval např. upolín evropský, který po melioracích bohužel vymizel. Posledních pár rostlin z původní populace přežívá v několika zahrádkách v obci, ale v přírodě už není. Meliorací se mokré louky přeměnily v kulturní, strojově sečené louky a mokrá místa, která se nepodařilo odvodnit, zarostla náletem a různými expanzivními rostlinami. Tato mokrá stanoviště v současné době nikdo neobhospodařuje. Naskýtá se tak alespoň úkryt pro ptáky a jejich hnízda, např. pro lindušku luční a bramborníčka hnědého. Pozorovat je můžeme na pastvinách pod ovčínem nebo na Dašově. Vzácným hostem zde bývá v době tahu také bekasina otavní, která zde v minulosti jistě i hnízdila.

Přestože mokré louky a prameniště nejsou nijak rozsáhlé, můžeme zde nalézt i zajímavější druhy rostlin. Například před deseti lety se objevila menší populace bařičky bahenní v prameništi pod Davdovcem, občas se objeví suchopýr úzkolistý. Doufejme, že se časem objeví třeba i prstnatce. Nejblíž se na ně můžeme podívat nad Dašovem v nivě Dašovského potoka směrem na Lesnou.

Přírodní zajímavost, která je velmi vyhledávaná lidmi z širokého okolí, představují bledule jarní, jejichž bohaté populace rostou okolo Dašovského potoka, Římovky a jejich přítoků. Tisíce rozkvetlých bledulí najdeme na přelomu března a dubna nad rybníkem Pančák. Vzácně zde najdeme i sněženky. Dříve rostly v okolí Spáleného vrchu, v posledních letech se jim daří právě u Dašovského potoka. Není zřejmé, zda jde o původní rostliny, kterým se dařilo v původních listnatých lesích, anebo o uprchlíky ze zahrádek. Velkou vzácností je plavuň pučivá. Její domov se nachází v horských smrčinách. U nás přežívá v chladném příkopu u rybníka Pančák. Nejbližší lokality tohoto chladnomilného druhu najdeme v nejvyšších partiích Jihlavských a Žďárských vrchů.

Motýli

Významnou skupinou hmyzu, která je v okolí Štěměch dobře prozkoumaná, jsou denní motýli. Bylo zde zjištěno téměř 60 druhů motýlů, což ukazuje na poměrně “zdravou” krajinu. Pestrá mozaika vlhkých i suchých stanovišť, kvetoucích mezí a luk, představuje pro motýly dobré prostředí, kde najdou vhodné zdroje potravy.  Kromě běžných druhů zde najdeme i několik vzácnějších motýlů. K nim patří mokřadní motýli: hnědásek rozrazilový, ohniváček modrolemý, perleťovec dvanáctitečný a perleťovec kopřivový. Na suchých loukách a na mezích u cest najdeme běžně modráska lesního, vzácněji modráska jetelového, modráska nejmenšího a okáče voňavkového. K dalším zajímavým druhům patří perleťovec prostřední, který patří mezi ohrožené druhy krátkostébelných suchých luk a pastvin. Poblíž Štěměch, v okolí Chlístova a Římova, můžeme potkat vzácného modráska bahenního, který patří mezi celoevropsky ohrožené druhy. Najít ho můžeme v mokrých příkopech podél cest na rostlině krvavec toten v druhé polovině léta. Vzácně lze potkat některé z teplomilných migrantů, jako jsou bělásek rezedkový, žluťásek jižní, případně soumračník máčkový.

 

Zajímavosti v okolí

Orel mořský

Spatřit našeho největšího dravce, orla mořského, můžete i na nebi nad Štěměchami. Tento majestátní pták hnízdí v okolí na Moravskobudějovicku, Třešťsku i Jihlavsku. Protože je vázán na větší vodní plochy, často ho spatříte kroužit nad rybníky v okolí. Pro hnízdění si však vybírá klidná místa hluboko v lesích a čas od času je možné orly pozorovat i u nás. Okolní hluboké lesy s dobrým výhledem jsou pro ně stále více atraktivní, a tak můžeme doufat, že časem zahnízdí třeba někde v okolí Mařenky nebo Kobylí hlavy.


Najdětě prstnatec májový

Prstnatec májový je charakteristickým druhem zachovalých mokřadních luk. V minulosti prokazatelně rostl na řadě míst v okolí Štěměch, dnes je však tato krásná rostlina patřící mezi orchideje na našem katastru nezvěstná. Přispějte i vy k poznání přírody v okolí obce, a pokud při svých toulkách přírodou narazíte někde v okolí na tuto rostlinu, pošlete nám třeba fotku nebo alespoň přibližné místo nálezu. Budete odměněni drobným dárkem a možná pomůžete zachránit nějaké pěkné místo. A jak ji vlastně poznáte? Podle typických červenofialových květů a fialově skvrnitých listů. Hledat ji můžete v průběhu května na vlhkých loukách nebo prameništích.

plavuň pučivá Podbílek šupinatý Bučina na Mařence Záhumenky na jižním okraji obce Třešňová alej k Dašovu mravenec Formica foreli (foto Pavel Vosátka) soumračník máčkový ohniváček modrolemý modrásek bahenní modrásek lesní sněženka podsněžník máčka ladní suchopýr úzkolistý bramborníček hnědý holub doupňák linduška luční ořešník kropenatý bledule jarní prstnatec májový orel mořský
zpět